Handelsbetingelser

Sidst opdateret: d. 6. januar 2022

1 Processen

1.1  Kunden har bestilt opgaven hos Leverandøren, og hermed briefet Leverandøren om opgavens nærmere indhold og omfang. 


1.2 Budgetoverslag og tidsplan godkendes skriftligt af Kunden.

1.3 Når et tilbud er endeligt godkendt via mail, er det bindende.

1.4  Leverandøren udfører opgaven i faser og er løbende og v. behov i dialog med kunden.

2 Brug af underleverandører

2.1 Leverandøren kan anvende underleverandører i forbindelse med udførelsen af opgaven.

2.2. Der kan påberegnes et ekstra beløb I forbindelse med arbejde udført af underleverandør. Alle ekstraudgifter skal godkendes af kunden på forhånd.

3 Levering

3.1  Levering anses for sket, når siden er overdraget og kunden har godkendt.

3.2  Har Kunden ikke godkendt senest 5 hverdage efter overdragelse anses levering for sket på dette tidspunkt.

3.3 Ved projektets afslutning får kunden eksklusiv adgang i et år til en hjemmeside med en række videotutorials, der viser, hvordan man redigerer enkelte ting på siden (OBS primært for opgaver indenfor webdesign). Anmod om adgang via mailen hello@ditnavn.nu

4 Ændringer og afbestilling af opgaven

4.1  Ændringer i opgaven skal aftales mellem Parterne forud for ændringens gennemførelse. Leverandøren er berettiget til betaling i henhold til de aftalte time- og betalingssatser, for det tidsforbrug, som er forbundet med udførelsen af ændringen.

4.2 Ønsker kunden at afbestille opgaven forbeholder Leverendøren sig retten til at få dækket samtlige omkostninger og evt. tab, som er forbundet med opgaven og som følge af afbestillingen. Leverandøren vil under alle omstændigheder være berettiget til, som minimum et gebyr på 30% af det aftalte beløb.

4.3 Ønsker Kunden at afbestille opgaven, skal det ske skriftligt og hurtigst muligt.

4.4 I tilfælde af afbestilling er Kunden alene berettiget til at anvende, videreforarbejde, ændre eller videreoverdrage de delopgaver, som er overdraget af Leverandøren, med Leverandørens samtykke, jf. pkt. 9.

4.5 Leverandøren har rettighederne til alle skitser, designforslag, mellemarbejder m.v.

4.6 Leverandøren skal straks undersøge de økonomiske konsekvenser ved afbestillingen og afbryde opgaven. 


4.6 Udskydes den aftalte tidsplan med mere end 20 dage grundet forhold hos Kunden, betragtes projektet som afsluttet og Kunden er berettiget til at betale det resterende beløb uanset projektet status såfrem der ikke er lavet en særskilt skriftlig aftale om andet.

5 Misligholdelse

5.1 Såfremt én af Parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, er den anden Part berettiget til uden varsel at ophæve denne, medmindre den misligholdende Part inden 10 hverdage efter modtagelse af skriftligt påkrav udbedrer den påberåbte misligholdelse.

6 Reklamation

6.1 Hvis Kunden vil gøre gældende, at der foreligger fejl, mangler eller forsinkelse skal Kunden omgående reklamere efter, at fejlen, manglerne eller forsinkelsen er eller burde være opdaget, dog senest 5 hverdage efter at levering har fund et sted.

7 Ansvar

7.1 Leverandøren indestår ikke for, at opgaven, herunder eventuelle designs udarbejdet under udførelsen af opgaven, ikke krænker tredjemands rettigheder, men Leverandøren erklærer, at den endelige løsning, Leverandøren bekendt, ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Såfremt den endelige løsning desuagtet krænker tredjemands immaterielle rettigheder, er Leverandøren forpligtet til vederlagsfrit at ændre den udarbejdede løsning, således at tredjemands rettigheder ikke krænkes.

7.2 Kunden indestår for, at oplysninger og materiale, der stilles til Leverandørens disposition, er rigtige og fuldstændige og ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder.

7.3 Hver Part indestår for, at særlige lovregler, bestemmelser og kutymer indenfor hver Parts branche, overholdes.

7.4 Leverandørens ansvar for sine forpligtelser i henhold til Aftalen omfatter ikke driftstab, avancetab, følgeskader, eller andre indirekte tab samt tab af data.Leverandørens økonomiske ansvar, uanset dets art, kan i dets helhed ikke udgøre mere end samlet kr. 1500

8 Rettigheder

8.1 Leverandøren overdrager til Kunden uindskrænket og eksklusiv brugsret til det af Leverandørens udarbejdede, endelige løsning, når Leverandøren har modtaget fuld og effektiv betaling af ethvert tilgodehavende. Brugsretten omfatter ikke delopgaver, mellemarbejder, skitser, designforslag m.v. Endvidere berøres eller indskrænkes Leverandørens immaterielle rettigheder ikke af denne aftale.

8.2 Kunden er berettiges, men ikke forpligtet til at anføre Leverandørens navn i forbindelse med Kundens brug af designet, medmindre Parterne skriftligt har aftalt andet.

8.3 Hver Part er berettiget til at anføre den anden Part som kunde, henholdsvis leverandør, i markedsføringsøjemed.

8.4 Såfremt Leverandørens underleverandører har gjort indskrænkninger i overdragelsen af brugsretten, herunder har rettigheder til det udarbejdede materiale, er Leverandøren forpligtet til at meddele Kunden dette.

8.5 Hver Part har pligt til at underrette den anden Part, såfremt en af Parterne bliver opmærksom på, at tredjemand krænker det udarbejdede design.

8.6 Leverandøren er eneberettiget til at påtale og retsforfølge tredjemands krænkelser. Såfremt Leverandøren vælger ikke at påtale eller retsforfølge tredjemands krænkelser, er Kunden berettiget hertil efter forudgående at have indhentet Leverandørens skriftlige samtykke.

9 Hemmeligholdelse

9.1 Parterne er forpligtet til at hemmeligholde ikke-offentligt kendte oplysninger, som bliver videregivet fra den anden Part.

9.2 Forpligtelsen gælder både under og efter Aftalens ophør.

10 Afregning og modregning

10.1 Leverandøren fakturerer Kunden forud for opgaven medmindre andet er aftalt (for webdesign gælder det, at 40% betales forud hvorefter det resterende beløb efterbetales ved projektet afslutning)

10.2 Leverandøren er, hvis ikke Parterne i en betalingsplan har indgået anden aftale, berettiget til
 at fakturere Kunden månedligt a conto eller ved levering af afsluttet fase, delopgave eller færdig opgave.

10.3 Kunden er ikke, uanset årsag, berettiget til at modregne krav mod Leverandøren eller til at tilbageholde forfaldne beløb eller dele heraf.

12 Tvister

12.1  Opstår der uoverensstemmelse mellem Parterne vedrørende Aftalen eller forhold der udspringer heraf, skal enhver sådan uoverensstemmelse først søges løst ved

mediation.

12.2  Lykkes det ikke Parterne at løse tvisten ved mediation, skal tvisten afgøres ved de almindelige domstole med Københavns Byret eller, såfremt dette er muligt, Sø- og

Handelsretten som første instans.

Kontakt

DITNAVN.NU

Vilhelm Thomsens Alle
2500 Valby

Telefon: (+45) 29 80 11 36
Email: hello@ditnavn.nu

 

Gratis guide & template

Tilmeld dig mit nyhedsbrev, og modtag en guide + template (til at udfylde direkte i Canva) til at designe din egen visuelle identitet.

Springer du ud som selvstændig til foråret? – Så kom stærkt fra start med Kickoff-pakken, hvor du får en visuel identitet og en hjemmeside Læs mere her